XXXI Ogólnopolska Szkoła Chemii

"Czy bez chemii można żyć", 10 - 14 listopada 2009, Murzasichle

NKCh UJ, Relacja z XXXI Ogólnopolskiej Szkoły Chemii

 

Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało XXXI Ogólnopolską Szkołę Chemii, która odbyła się w dniach 10–14 listopada 2009 w Murzasichle. Konferencja odbyła się w ramach Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii. Jest to organizacja zrzeszająca większość polskich naukowych kół chemicznych. Prezes koła naukowego - organizatora Ogólnopolskiej Szkoły Chemii, jest równocześnie prezesem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii.

 

Była to już trzecia konferencja ASChem organizowana przez Naukowe Koło Chemików UJ. W zjeździe tym wzięło udział 84 studentów oraz 8 doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni. Uczestnicy zaprezentowali w formie krótkich wystąpień lub posterów swoje badania oraz zainteresowania naukowe.

 

Część komunikatów została wygłoszona w języku angielskim. Decyzją walnego zebrania Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii zyskało nowego członka - Studenckie Koło Naukowe Chemików Kollaps z Politechniki Łódzkiej. Wykład inauguracyjny, zatytułowany Jak rośliny bronią się przed nadmiarem światła wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Strzałka. W kolejnych dniach konferencji wykłady wygłosili prof. dr hab. Zbigniew Sojka oraz Opiekun Naukowego Koła Chemików UJ prof. dr hab. Artur Michalak. Przemysław Szafrański i Tomasz Wrobel studenci Wydziału Chemii UJ, laureaci II edycji programu Ventures FNP, zaprezentowali Program VENTURES – pierwszy krok w stronę kariery naukowej. Jest to program Fundacji Nauki Polskiej, którego głównym celem jest wspieranie projektów aplikacyjnych mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów. W trakcie czterech dni uczestnicy wygłosili 47 komunikatów i zaprezentowali 40 posterów. Najlepsze z nich zostały wyróżnione demokratyczną decyzją kół naukowych. W kategorii badania własne pierwsze miejsca otrzymali Bartosz Szyszko (Uniwersytet Wrocławski) za prelekcję oraz Sławomir Dyjak (Wojskowa Akademia Techniczna) za poster. Za najlepszą prezentację popularnonaukową wyróżnienie otrzymała Jadwiga Wencek (Uniwersytet Adama Mickiewicza), a za poster Mikołaj Pyziak (Uniwersytet Adama Mickiewicza). Należy dodać, iż z dwunastu możliwych najwięcej wyróżnień otrzymali studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego.

(Autorzy: Krzysztof Lewandowski, Marzena Krzek. Tekst pochodzi z gazety Naukowego Koła Chemików Studentów Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego "Głos z probówki", 7/2009​)

Prelegenci z NKCh UJ:

Przemysław Szafrański - A "click" away from new cannabinoids"

Marcela Trybuła - Teoretyczny opis wiązania w łańcuchach polimerowych

Tomasz Wróbel - An insight into biomineralization with red abalone shell

Tomasz Kościółek - Walka z ... - czyli krótka opowieść o naturalnie nieskutecznych białkach

Kamila Mentel - "Ci co poznali mrok, światło kochają..." czyli prawdziwe oblicze terapii fotodynamicznej

Tomasz Słoka - Określanie odległości strzału na podstawie badań pozostałości wystrzałowych

Sabina Smusz - "Jam nie z soli, ani roli, jeno z tego, co mnie boli" Mechanizm powstawania i zwalczania bólu

Marcin Tomala - Chemia z gwiazdami

Kinga Wysocka - Zastosowanie techniki gelcasting do formowania membran ceramicznych z CeO2

Monika Parafiniuk - Farmakologiczna "moda na sukces" - etapy powstawania leków

Relacja z XXXI Ogólnopolskiej Szkoły Chemii, SSOGPTChem „Hy­bry­da”

Ze wzglę­du na krót­ki czas zgło­szeń i nie­wiel­kie fun­du­sze Hy­bry­dy spo­wo­do­wa­ne ostat­nim kry­zy­sem eko­no­micz­nym na XXXI Ogól­no­pol­ską Sz­ko­łę Che­mii wy­de­le­go­wa­li­śmy za­le­d­wie dwie oso­by: no­wą V-ce prze­wod­ni­czą­cą Mag­dę Ge­rigk i Se­kre­ta­rza An­drze­ja Oku­niew­skie­go. Po­dróż do Murza­si­chle roz­po­czę­li­śmy już w po­nie­dzia­łek o go­dzi­nie 19 wy­ru­sza­jąc z Gdy­ni. Po nie­ca­łych 16 go­dzi­nach w po­cią­gu do­tar­li­śmy do Za­ko­pa­ne­go. Stąd cze­ka­ła nas jesz­cze kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wa po­dróż bu­si­kiem do Mu­rza­si­chle.

Galerię zdjęć z tej Szkoły Chemii można odnaleźć na stronie domowej SSOGPTChem "Hybryda" - GALERIA

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now