Zaproszeni goście

dr Emilia Tomaszewska

„Synteza nanocząstek metalicznych do zastosowań w aplikacjach biomedycznych"

 

Dr E. Tomaszewska jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego od 2012 roku, gdzie wcześniej ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. Jej droga naukowa od początku związana jest z Katedrą Technologii i Chemii Materiałów, w której rozpoczęła przygodę z interdyscyplinarną dziedziną nauki, jaką jest nanotechnologia. Początkowo dr Tomaszewska zajmowała się materiałami ceramicznymi, jednak od ponad 10 lat prowadzi badania związane z wytwarzaniem, modyfikacją i charakterystyką nanocząstek metalicznych. Intensywna współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi umożliwia wykorzystanie wytwarzanych przez dr Tomaszewską materiałów w różnorodnych aplikacjach od elektronicznych po biomedyczne.

 

prof. Luca Sancineto

„Walking on the moon: my research on Selenium Chemistry"

 

Prof. Sancineto graduated Master of Pharmacy with full marks and honours (110/110 summa cum laude) from the University of Perugia 2008. Soon after, he was awarded from the Department of Medicinal Chemistry and Pharmaceutics, University of Perugia, with the „best graduated in the academic year 2007-2008 of the Faculty of Pharmacy” prize. In 2012 he graduated as PhD in Medicinal Chemistry following a thesis dissertation entitled „Design and Synthesis of Small Molecules as HIV transactivation inhibitors”. After a few years of postdoc in Organic Chemistry under the supervision of Prof. Claudio Santi, he was granted, in 2017 with      the prestigious Marie Curie Fellowship in the context of the Polonez grant, issued by the Polish National Science Centre. At the end of 2018 he got the habilitation as Associate Professor in Medicinal and Organic Chemistry from the Italian Ministry of Higher Education. Currently he is secretary of the International Network „Selenium, Sulfur, Redox and Catalysis”. He is author of 40 research articles, 1 book and 1 book chapter. According to Scopus, he is cited 515 times and his Hirsh (H) index is 14. 

 

prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz

„Nanotechnologia w zastosowaniach biomedycznych"

 

Rafał Jakub Wiglusz jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. W 1999 roku ukończył Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność Chemia Środowiska). Doktorat obronił w 2004 roku na temat syntezy i spektroskopii związków lantanowców. W 2005-2006 przebywał na stażu na Uniwersytecie w Kolonii. Obecnie prowadzi badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki.

 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz

„Piękno krystalografii białek"

 

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w 1986 roku. Doktorat obronił na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii w 1993. W latach 1993-7 odbył staż podoktorski w Narodowym Instytucie Badań nad Rakiem we Frederick, MD w USA, w laboratorium  prof. A. Wlodawera, do którego później wyjeżdżał na kilkumiesięczne pobyty w latach 1999-2001.  W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2005 tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. W latach 2002-2008 był vice dziekanem ds. współpracy z zagranicą i promocji na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, a od 2012 jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Do obrony doktoratu jego zainteresowania naukowe dotyczyły badań strukturalnych kryształów molekularnych, szczególnie związków fosforoorganicznych, jak i biologicznie czynnych związków o działaniu β-adrenolitycznym.  Od rozpoczęcia stażu w USA jego zainteresowania eskalowały  głównie w kierunku krystalografii białek. Pierwszymi obiektami jego badań były enzymy retrowirusowe – RT i IN HIV, słodkie białko - monellina oraz cytokininy. Po powrocie do Polski utworzył Laboratorium Krystalografii Białek w Instytucie Biochemii Technicznej PŁ, które wyposażył w sprzęt do produkcji i oczyszczania białek, dyfraktometr do pomiaru kryształów białek i małych cząsteczek oraz sprzęt komputerowy z grafiką 3-D służący do udokładniania struktur przestrzennych makromolekuł. Badania kierowanej przez niego grupy badawczej dotyczą: białek związanych z patogenezą roślin, białek związanych z przyswajaniem azotu przez rośliny motylkowe, kompleksów inhibitora proteaz cysteinowych – chagasyny z enzymami, białek hemolimfy jedwabnika, albumin, awidyny, lakaz i lipaz.

Opublikował 110 prac naukowych, które były cytowane ponad 2000 razy, jego index H wynosi 23. Zdeponował ponad 100 struktur przestrzennych białek w PDB  i ponad 200 struktur związków małocząsteczkowych w CCDC. Był promotorem ponad 40 prac inżynierskich i magisterskich, wypromował 9 doktorantów, był mentorem 1 postdocka,  a także promotorem doktoratu honoris causa PŁ dla prof. Alexandra Wlodawera (2004) oraz recenzentem doktoratu honoris causa UMŁ dla prof. Ady Yonath (2015).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now